تبلیغات
غم دل - ........
غم دل

I''ve been looking in the mirror for so long
تمام مدت داشتم تو آینه نگاه می کردم
That I''ve come to believe my soul''s on the other side.
و کم کم داشتم به روحم در آن طرف باور می کردم
All the little pieces falling, shattered
تکه های آینه در حال افتادن بودن و خورد شدن
Shards of me too sharp to put back together
تکه های من تو آینه اینقدر ریز بودن که دیگه قابل ترمیم نبودن
Too small to matter
اینقدر ریز شدن که دیگه بی اهمیت بودن
But big enough to cut me into so many little pieces 
If I try to touch her
اما اینقدری بزرگ بودن که اگه سعی می کردم اونو (خودمو)
توش لمس کنم منو تیکه تیکه کنن
And I bleed
و خون ریزی کردم
I bleed
خون ریزی کردم
And I breathe
و دیگه نفس
. . .
I breathe no more.

و دیگه نفس نکشیدم
!. . .

Take a breath as I try to draw from my spirit''s well

نفس عمیقی کشیدم همونطور که داشتم سعی می کردم
از روحم جدا شم
Yet again you refuse to drink like a stubborn child
ولی تو هنوز مثل یه بچه کله شق از نوشیدنش امتنا می کنی
Oh lie to me, convince me that I''ve been sick forever
آه به من دروغ بگو و محکومم کن و بگو که من همیشه بیمار بودم
And all of this will make sense when I get better
و همه اینها قایل فهم میشن، وقتی که حالم بهتر بشه
But I know the difference 
Between myself and my reflection
اما حالا تفاوت خودم و تصویرم در آینه رو فهمیدم
I just can''t help but to wonder
اما کاری ازم بر نمیاد جز اینکه در حیرت باشم
Which of us do you love؟
که تو عاشق کدوممون هستی (من یا تصویرم؟)
So I bleed
پس خون ریزی کردم
I bleed
خون ریزی کردم
And I breathe
و نفس
. . .I breathe no
و دیگه نفس
. . .
Bleed
خون ریزی کردم
I bleed
خون ریزی کردم
And I breathe

و نفس
. . .
I breathe

نفس
. . .
I breathe,

نفس
. . .
I breathe...no...more.

و دیگه. . .نفس. . .نمی کشم

                                       ( اوانسنس) ......

                                                        "برگرفته از شبح یه دختر"

                                     


نوشته شده در سه شنبه 5 بهمن 1389 ساعت 08:12 ق.ظ توسط سجاد نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت